Православна црвка

Опово

Католичка црква

Опово

Галерија

Опово

Библиотека

Опово

Спортско-рекреативни центар

Опово

Хотел „Стари Банат“

Опово

Ресторан „Боба“

Опово

Чарда – марина „Опава“

Опово

Баранда филм студио

Баранда

Православна црква

Баранда

Рибњак Баранда

Баранда

Баранђанске слатине

Баранда

Лековито блато

Баранда

Православна црква

Сакуле

Старо село Сакуле

Сакуле

Језеро и birdwatching

Сакуле

Легат Зоран Петровића

Сакуле

Православна црква

Сефкерин